D8

1/2
Địa chỉ : Quận 8

Khách hàng   : A Triết

Công trình   : Cải tạo nhà phố để cho thuê